E39 Lyngdal – Flekkefjord.
Informasjon vedrørende gjennomføring av oppgradering av tunneler i 2019 og 2020.
Fremdrift, omkjøring, stenging av E39

Allfarveg skal som en del av OPS kontrakten for E39 mellom Lyngdal og Flekkefjord gjennomføre oppgradering av tunneler på strekningen. Dette er tiltak som må utføres som følge av EU-direktiv og tilhørende Norske forskrifter og pålegg.

Det er fire tunneler som skal oppgraderes. Disse er: Fosselandstunnelen, Fedaheitunnelen, Teistedalstunnelen og Vatlandstunnelen.

Formålet er å bedre sikkerheten for trafikantene i tunnelene. Dette gjøres i hele Norge (og Europa) for alle tunneler på hovedveiene som er lengre enn 500m.

Ved gjennomføring av tiltakene er det helt nødvendig å stenge tunnelene i perioder. Det er Statens vegvesen som «eier» prosjektet, vi gjennomfører det på oppdrag fra og i nært samarbeid med Statens vegvesen. Tunneloppgraderingene vil bli utført av Veidekke og flere underleverandører.

Se også oversikt over strekningen her på vegvesen.noArbeidene vil ha konsekvenser for trafikkavvikling.

For Fosselandstunnelen foreligger følgende gjennomføringsplan:
Uke 18-20: Oppstart forbedrende arbeid – omkjøringsvei (Gamle Fosselandsheia) og stopplomme v/Fosseland Vest. (Dette berører ikke trafikken på E39)
Uke 21-26: Omkjøring via gamle Fosselandsheia (mandag kl. 09.00- fredag kl. 12.00).

Det blir kolonnekjøring med trafikk i en retning om gangen og det må påregnes ventetid inntil 30min.

E39 vil være åpen for ordinær trafikk i helgene fra fredag kl.12 til mandag kl.09. Dessuten blir E39 åpen 30.05.2019 (Kristi himmelfartsdag) og 10.06 (2.pinsedag).

Fedahei-, Teistedal- og Vatland- tunnelene har følgende foreløpige gjennomføringsplan:
Fv. 551 fra Farsund/Åpta via Opofte til Liknes vil i hele perioden være åpen for all trafikk, men påkjøring til E39 ved Opofte er stengt.

15.august - 15.desember 2019:
Tunnelrehabilitering med omkjøring via Fv.461 (tidligere E39) gjennom Liknes. E39 stenges for trafikk fra øst ved Handeland og inne i Fedaheitunnelen ved avkjøring til Kvinesdal for trafikk fra vest.

I denne perioden pågår det paralelle arbeider i både Vatlandstunnelen, Tesitedaltunnelen og østre del av Fedaheitunnelen.

15. desember 2019 – 1. mars 2020
E39 er åpen for all trafikk

1. mars 2020 – ferdigstillelse våren 2020:
Siste fase av tunneloppgraderingen omfatter tiltak i vestre del av Fedaheitunnelen. Dette vil kunne gi noe redusert fremkommelighet på E39 i perioder og fortrinnsvis på natt når trafikken er liten. Omkjøring via Feda sentrum kan også bli nødvendig i den forbindelse.

Detaljert gjennomføringsplan for disse arbeidene vil bli annonsert senere.

Endringer i planer kan forekomme.
Planlagte stenginger og omkjøringer vil bli varslet og annonsert så tidlig som mulig, med tydelig skilting og anvisning av omkjøringsruter.

Vi ber om at trafikantene viser hensyn og retter seg etter angitt skilting og dirigering.

Øvrige kontaktpersoner
Prosjektleder for gjennomføring/bygging hos Veidekke Industri As er:
Kevin Mc Cready, tlf. 48264303, mail: Kevin.McCready@veidekke.no

Prosjektleder hos Statens vegvesen er:
Stig Berg-Thomassen, mail: stig.berg-thomassen@vegvesen.no
Allfarveg AS er totalansvarlig for OPS-prosjektet E39 Lyngdal-Flekkefjord i Vest-Agder fylke.

Prosjektet omfatter bygging og drift av veien i 25 år. Allfarveg har hatt ansvaret for å gjennomføre bygging av 17,2 km ny E39 over Kvinesheia fra Handeland til Feda. Byggingen ble gjennomført i perioden 2003 – 2006.

Samtidig ble det gjennomført noen utbedringsarbeider på tilstøtende veiparseller øst og vest før ny E39. Allfarveg engasjerte Arbeidsfellesskapet VKR (Veidekke Entreprenør, Kruse Smith, Brødrene Reme) til å bygge veien. Ny del av E39 er finansiert av Allfarveg AS.

Allfarveg har drift- og vedlikeholdsansvaret for hele strekningen fra Lyngdal til Flekkefjord, strekningen er litt over 35 km lang. Denne delen av kontrakten varer i 25 år fra åpning i 2006, dvs. til august 2031. Statens vegvesen overtar da hele vegstrekningen. Allfarveg mottar en årlig avtalt godtgjørelse fra Vegdirektoratet i 25 år.

Allfarveg har engasjert Veidekke Industri AS til å vedlikeholde og drifte veien. Veidekke Industri er for dette formål etablert med egen driftsorganisasjon og lager m.m. i Kvinesdal.

Veidekke ASA og Sundt AS eier 50 prosent hver av aksjene i Allfarveg AS.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Allfarveg AS, Postboks 505 Skøyen, 0214 oslo
Kontaktperson: Daglig leder Dagfinn Røkenes, mobil 90157150,
dagfinn.rokenes@veidekke.no