E39 Lyngdal – Flekkefjord.
Informasjon vedrørende gjennomføring av oppgradering av tunneler i 2019 og 2020.
Fremdrift, omkjøring, stenging av E39

Allfarveg gjennomfører som en del av OPS kontrakten for E39 mellom Lyngdal og Flekkefjord oppgradering av tunneler på strekningen. Dette er tiltak som må utføres som følge av EU-direktiv og tilhørende Norske forskrifter og pålegg.

Det er fire tunneler som skal oppgraderes. Disse er: Fosselandstunnelen, Fedaheitunnelen, Teistedalstunnelen og Vatlandstunnelen.

Formålet er å bedre sikkerheten for trafikantene i tunnelene. Dette gjøres i hele Norge (og Europa) for alle tunneler på hovedveiene som er lengre enn 500m.

Ved gjennomføring av tiltakene har det vært helt nødvendig å stenge tunnelene i perioder. Det er Statens vegvesen som «eier» prosjektet, vi gjennomfører det på oppdrag fra og i nært samarbeid med Statens vegvesen. Tunneloppgraderingene vil bli utført av Veidekke og flere underleverandører.

Se også oversikt over strekningen her på vegvesen.no
Ved utgangen av februar 2020 er status i prosjektet slik:

E39 er åpen for vinterdrift, og trafikken går som normalt på E39, uten omkjøring frem til 1.3.2020.


Siste fase av prosjektet starter 1. mars 2020 og ferdigstillelse juni 2020:

Siste fase av tunneloppgraderingen omfatter gjenstående arbeider i alle de 4 berørte tunnelene der bl.a. helt nytt varslingssystem nå skal etableres, testes og igangkjøres sammen med Vegtrafikksentralen (VTS) før tunnelene igjen kan åpnes for vanlig trafikk. Det er mest arbeid igjen i Fedahei Tunnel, Vatlandstunnelen og Teistedalstunnelen. Ingen av tunnelene kan tas i bruk for ordinær trafikk før alle er ferdigstilt.

E39 vil bli stengt mellom Handeland og Fedahei tunnel fra 1.3.2020 til ca. 15.6.2020
pga. siste del av tunneloppgradering.

Omkjøring vil bli skiltet om gamle E39 over Kvinesheia via Kvinesdal på Fv. 461/465.

Trafikk fra Farsund på Fv. 465 må kjøre til Kvinesdal via Fv. 551. Fv. 551 er uegnet
for tungtransport.

I hele perioden vil det kunne være manuell dirigering i Fedahei tunnel eller omkjøring via Feda
sentrum mellom kl. 21 og 06.

I Fosseland tunnel vil det være manuell dirigering enkelte dager i perioden.

Endringer i planer kan forekomme. Planlagte stenginger og omkjøringer vil bli varslet og annonsert så tidlig som mulig, med tydelig skilting og anvisning av omkjøringsruter.

Vi ber om at trafikantene viser hensyn og retter seg etter angitt skilting og dirigering.

NB! All ferdsel på de deler av E39 som er under arbeid og derfor stengt, er forbundet med fare og strengt forbudt. Overtredelser vil bli politianmeldt!Øvrige kontaktpersoner
Prosjektleder for gjennomføring/bygging hos Veidekke Industri As er:
Kevin Mc Cready, tlf. 48264303, mail: Kevin.McCready@veidekke.no

Prosjektleder hos Statens vegvesen er:
Stig Berg-Thomassen, mail: stig.berg-thomassen@vegvesen.no
Allfarveg AS er totalansvarlig for OPS-prosjektet E39 Lyngdal-Flekkefjord i Vest-Agder fylke.

Prosjektet omfatter bygging og drift av veien i 25 år. Allfarveg har hatt ansvaret for å gjennomføre bygging av 17,2 km ny E39 over Kvinesheia fra Handeland til Feda. Byggingen ble gjennomført i perioden 2003 – 2006.

Samtidig ble det gjennomført noen utbedringsarbeider på tilstøtende veiparseller øst og vest før ny E39. Allfarveg engasjerte Arbeidsfellesskapet VKR (Veidekke Entreprenør, Kruse Smith, Brødrene Reme) til å bygge veien. Ny del av E39 er finansiert av Allfarveg AS.

Allfarveg har drift- og vedlikeholdsansvaret for hele strekningen fra Lyngdal til Flekkefjord, strekningen er litt over 35 km lang. Denne delen av kontrakten varer i 25 år fra åpning i 2006, dvs. til august 2031. Statens vegvesen overtar da hele vegstrekningen. Allfarveg mottar en årlig avtalt godtgjørelse fra Vegdirektoratet i 25 år.

Allfarveg har engasjert Veidekke Industri AS til å vedlikeholde og drifte veien. Veidekke Industri er for dette formål etablert med egen driftsorganisasjon og lager m.m. i Kvinesdal.

Veidekke ASA og Sundt AS eier 50 prosent hver av aksjene i Allfarveg AS.

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Allfarveg AS, Postboks 505 Skøyen, 0214 oslo
Kontaktperson: Daglig leder Dagfinn Røkenes, mobil 90157150,
dagfinn.rokenes@veidekke.no